Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kauneussalonki Pretty Diamond henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 14.1.2020.

 

  1. REKISTERINPITÄJÄ

Kauneussalonki Pretty Diamond, Storgatan 73 C, 95331 Haaparanta.

 

  1. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Heidi Haataja, heidi(at)prettydiamond.se, (+46) 730 36 22 82.

 

  1. REKISTERIN NIMI

Pretty Diamond kauneushoitolan asiakasrekisteri.

 

  1. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Tarkoituksena yhteydenpito asiakkaiden kanssa, mahdolliset peruutukset, ajanvaihdokset, sairastapaukset, sovitun ajan siirtäminen tai muuttaminen, reklamaatiot, palautteiden vastaan ottaminen sekä asiakkaiden tuotetilaukset

-Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin, eikä myöskään markkinointiin ilman asiakkaan suostumusta.

 

  1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat asiakkaan varatessa aikaa henkilön nimi, puhelinnumero ja voimassa oleva sähköpostiosoite. Lahjakorttitilauksia postitettaessa tietosisältöön kuuluu myös osoite tai lahjan saajan osoite. Yrityksiltä laskuttaessamme tietosisältöön kuuluu myös asiakkaan y-tunnus sekä tilitiedot. Asiakastietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde jatkuu.

 

  1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta mm. www-lomakkeilla, lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palveluiden kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas tai yritys haluaa luovuttaa tietojaan.

 

  1. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille ilman rekisteröidyn suostumusta, ei myöskään EU.n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

  1. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti ja ne ovat salasanan takana, jonka tietävät vain työsuhteessa olevat. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Nämä säilytetään turvallisessa paikassa, johon vain työntekijät pääsevät käsiksi. Työntekijöillä on vaitiolosopimus, joka koskee myös asiakkaan tietoturvaa, tämä on mainittu työsopimuksessa.

 

  1. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen heidi(at)prettydiamond.se rekisterin pitäjälle. Rekisterin pitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa ( pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

  1. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti sähköpostiin rekisterinpitäjälle heidi(at)prettydiamond.se. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

MITÄ EVÄSTEET OVAT?

Eväste on dataa, jonka web-palvelin tallentaa käyttäjän laitteelle. Selain lähettää tiedon takaisin kyseiselle palvelimelle joka pyynnön yhteydessä.

Lue lisää: wikipedia

 

KÄYTTÄMÄMME EVÄSTEET

Käytämme sivuston analysoinnissa Google Analytics –palvelua. Google Analytics on ilmainen verkkosivujen kävijäseurantaan tarkoitettu tietokoneohjelma, jota käytetään WWW-selaimen välityksellä. Kävijöistä kerätyt tiedot tallennetaan Googlen palvelimelle, josta niistä koottuja tilastoja voidaan tutkia Analytics-ohjelmaan kirjautumalla.

Lue lisää: Google Analytics

 

MIHIN KÄYTÄMME EVÄSTEITÄ

Evästeidän käytöllä pyrimme kehittämään palveluitamme.

 

EVÄSTEIDEN POISTAMINEN

Voit halutessasi estää evästeiden käytön tai poistaa selaimeesi tallennetut evästeet.

Lue lisää: Chrome, Windows Explorer, Firefox, Safari